1 มิถุนายน 2565 ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น  เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำหรับเด็กใหม่อีกจำนวน 60 คน รวมเป็น 180 คน  เด็กที่เข้าเรียนที่นี่ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว  เนื่องจากทางศูนย์ฯ ได้ประสานกับโรงพยาบาลสมุทรสาครให้เด็กได้รับวัคซีนก่อนมาเรียนที่ศูนย์

 

 

6 มิถุนายน 2565 ศูนย์คาทอลิกนักบุญมาริสต์ฯ เปิดเรียนภาค 1/2565