2 มิถุนายน 2565 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลงติดตามงานเกษตรและเยี่ยมกลุ่มเกษตรแปลงผัก โครงการเกษตรครัวเรือนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ปัจจุบันมีสมาชิกเริ่มทำกิจกรรมนี้ 10 ครัวเรือน