12-14 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่แผนกอำนวยการและแผนกสังคมพัฒนาร่วมงานสัมมนาบุคลากรศูนย์สังคมพัฒนา 4 สังฆมณฑล(กรุงเทพฯ, ราชบุรี, จันทบุรีและสุราษฎร์ฯ) ณ แจ่มจันทร์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี