15 มิถุนายน 2565 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมผู้จัดการแผนกงานต่างๆ ในฝ่ายสังคมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานของแผนกต่างๆ ในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร จ.ปทุมธานี