28 มกราคม 2562 ผลิตผลพืชผักปลอดสารพิษจากโครงการ Young Smart Farmers ของโรงเรียนมาลาสวรรค์ มีวางจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจทุกวัน

สำหรับโครงการ Young Smart Farmers เป็นโครงการซึ่งฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ทำการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี  เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต