4 มีนาคม 2562 คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมฯ ,คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร จิตตาธิการศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น, ซิสเตอร์คณะดอมินิกัน, ซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์, เจ้าหน้าที่แผนกอำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาฯ  ได้ประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ CEI (โครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาซึ่งเป็นลูกหลานแรงงานต่างด้าว) ณ ห้องประชุมวัดนักบุญอันนา ท่าจีน