12 มิถุนายน 2565 บ้านหทัยการุณย์ขอขอบคุณ คุณวินและเพื่อนๆ ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน ลูกๆบ้านหทัยการุณย์