7 กุมภาพันธ์ 2562 คุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 ณ ห้องประชุมฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส  โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

- รายงานกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัด

- ติดตามการจัดงานศีลเจิมผู้สูงอายุ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

- ติดตามจำนวนผู้ที่จะไปร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 เมษายน 2562 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล จ.สุราษฎร์ธานี

- ติดตามงานฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อม จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562 จ. ปทุมธานี