12 มีนาคม 2562 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดยมีหัวข้อในการประชุมดังนี้

- รายงานความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมของแต่ละเขต

- แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ ระดับชาติและกองทุนผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

- ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา

- สรุปรายชื่อผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพพการี เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและใบพรพระสันตะปาปา ในงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ

- ประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาบุคคลากรผู้ทำงานผู้สูงอายุ แต่ละวัด/เขต

- สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป เป็นรายวัดของแต่ละเขต เพื่อสรุปวิธีการมอบเกียรติบัตรที่เหมาะสม