3. มีนาคม 2562 บ้านหทัยการุณย์ โดยซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร อธิการบ้านฯ ได้จัดงาน "ครอบครัวหทัยการุณย์สัมพันธ์" เพื่อให้ผู้ปกครองของสมาชิกบ้านหทัยการุณย์แต่ละคนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน  และรับฟังระเบียบข้อปฏิบัติในปีการศึกษา2562 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   โดยคุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   

กิจกรรมในงาน มีการแสดงศักยภาพของสมาชิกบ้านฯ, รับประทานอาหารร่วมกันโดยผู้ปกครองได้นำอาหารมาร่วมด้่วย  จากนั้นช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาและเล่นเกมส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์สมานฉันท์ระหว่างผู้ปกครองและสมาชิกบ้านฯ ร่วมกัน