16 มิถุนายน 2565 สมาคมสตรีไทยคาทอลิก ร่วมกับคณะทำงานคริสตชนไทย 5 องค์การคริสต์ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีทางศาสนาที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ณ ชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย