9 มีนาคม 2562 ตัวแทนสมาคมสตรีไทยคาทอลิก เข้าร่วมในพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร