7-8 กุมภาพันธ์ 2562 คุณบุญลือ  ราชกิจ และคุณอาทิตย์  เรืองวิเศษทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครส้ังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมการอบรมการให้คำปรึกษาเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขัง  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพและย้ายถิ่น ฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย(คาริตัสไทยแลนด์) ณ บ้านคริสติน่า จ.นนทบุรี