ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561
ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 

3 พฤษภาคม 2561 ประชุมและเก็บเงินออมทรัพย์ประจำเดือน พื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพฯ

3-4 พฤษภาคม 2561 ประชุมเกษตรระดับชาติ ศูนย์อภิบาล คามิลเลียน ลาดกระบัง

5 พฤษภาคม 2561 ประชุมและเก็บเงินออมทรัพย์ประจำเดือน พื้นที่หนองงูเหลือม จ.นครปฐม / พื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

8 พฤษภาคม 2561 พบอาจารย์เนตรชนก นุ้ยสีรุ้ง ที่ ม.เกษตรกำแพงแสน ประสานเตรียมเนื้อหาอบรมเมล็ดพันธุ์

9 พฤษภาคม 2561 ประชุมแกนนำเครือข่ายเรื่องกิจกรรม “คนสู้ชีวิต” พื้นที่หนองแขม

10 พฤษภาคม 2561 พาแกนนำเกษตรจากหนองงูเหลือมไปพบกลุ่มเกษตรที่ อ.ดอนเจดีย์ เรื่องการดำเนินกิจกรรม “ธนาคารน้ำ”

11 พฤษภาคม 2561 มอบถุงยังชีพ พื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

16 พฤษภาคม 2561 อบรมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่หนองงูเหลือม จ.นครปฐม

22 พฤษภาคม 2561 พาอาจารย์เนตรชนก นุ้ยสีรุ้ง จาก ม.เกษตรกำแพงแสน ลงพื้นที่บางเลน หมู่ 7 จ.นครปฐม ดูสถานที่อบรมและพบแกนนำเกษตรกร

29 พฤษภาคม 2561 อบรมการเก็บเมล็ดพันธุ์

 

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

3 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101)

5 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

8 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา

12 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2 ณ วัดเซนต์จอห์น (ลาดพร้าว)

24-26 พฤษภาคม 2561 สัมมนาบุคลากร ผู้ทำงานผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

 

 แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

3 พฤษภาคม 2561 อบรมจิตตารมณ์กลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่เขตบางบอน กรุงเทพฯ

18 พฤษภาคม 2561 ติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือน บ้านดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์

2 พฤษภาคม 2561 ให้ความรู้เรื่องกฎหมายไทย / แจกอาหารผู้ยากไร้ / แจกเบเกอร์รี่แก่ผู้ยากไร้ / ลงเยี่ยมชุมชน / เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

3 พฤษภาคม 2561 ลงเยี่ยมIDC

4 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

7 พฤษภาคม 2561 ประชุมเจ้าหน้าที่แผนกทั้ง 2 แผนก / ลงเยี่ยมผู้ป่วย

8 พฤษภาคม 2561 มิสซาชุมชน

9 พฤษภาคม 2561 เยี่ยม IDC / แจกเบเกอร์รี่แก่ผู้ยากไร้ / จิตอาสาตัดผม 

10 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

11 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

14 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมชุมชน

15 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมชุมชน  / เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

16 พฤษภาคม 2561 เยี่ยม IDC / เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล / แจกเบเกอร์รี่แก่ผู้ยากไร้

17 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

18 พฤษภาคม 2561 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ผู้ยากไร้ 

21-23 พฤษภาคม 2561 อบรมกฎหมายเกี่ยวกับผู้ยากไร้

21 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

22 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล / เยี่ยมชุมชน  / มิสซาชุมชน 

23 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล / เยี่ยม IDC / แจกเบเกอร์รี่แก่ผู้ยากไร้

24 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล / อบรมกฎหมายไทย และ มิสซาชุมชน

25 พฤษภาคม 2561 ประชุมเตรียมงานวัน Day of Seafarer / ลงเยี่ยมชุมชน

28 พฤษภาคม 2561 จัดและทำความสะอาด สำนักงานท่าเรือ คลองเตย

30 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล / เยี่ยม IDC / แจกเบเกอร์รี่แก่ผู้ยากไร้

31 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล / ส่งแผนปฏิบัติงานและงานโครงการให้ส่วนกลาง

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

16 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

23 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมผู้ต้องขังชายเรือนจำกลางคลองเปรม

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

7-9 พฤษภาคม 2561 ครูพักผ่อนร่วมกันที่สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

10 พฤษภาคม 2561 ศูนย์มาริสต์ประชุมเพื่อส่งมอบงาน

14 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียน

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

-

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

11 พฤษภาคม 2561 เข้าทำกิจกรรมศิลปะบำบัด(เช้า) และสอนโยคะ(บ่าย)ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

14 พฤษภาคม 2561 เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

18 พฤษภาคม 2561 สอนโยคะให้เยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

22 พฤษภาคม 2561 เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23 พฤษภาคม 2561 เข้าทำกิจกรรมที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

25 พฤษภาคม 2561 เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำพิเศษธนบุรี (เช้า) และสอนโยคะให้เยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส คุณพ่อถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์

 

-

 

(งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

 

12-13 พฤษภาคม 2561 สมาชิกกลับเข้าศูนย์และเตรียมอุปกรณ์การเรียน

14 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนปีการศึกษา 2561

19 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์น้องพี่หทัยการุณย์

26 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมคัดสรรความถนัดเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพ

29 พฤษภาคม 2561 หยุดเรียนวันวิสาฆบูชา