ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2561
ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 

2 มีนาคม 2561 ประสานงานแกนนำเกษตรกร/ทำประวัติเตรียมอบรม พื้นที่ อ.บางเลน หมู่ 4, 5, 7

5 มีนาคม 2561 เก็บเมล็ดพันธุ์ / ติดตามกลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่เขต บางขุนเทียน

6-8 มีนาคม 2561 อบรมการปลูกเมล่อน พื้นที่ ต.หนองงูเหลือม

7 มีนาคม 2561 ประชุมแกนนำเรื่องออมทรัพย์ พื้นที่เขต บางบอน

8-9 มีนาคม 2561 มอบถุงยังชีพโครงการบุญต่อบุญให้ผู้ที่อยู่ในภาวะลำบาก พื้นที่เขตบางขุนทียน

13-16 มีนาคม 2561 สัมมนา 4 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ณ จ.ชลบุรี

20 มีนาคม 2561 นำต้นกล้าพันธุ์ไม้จากพื้นที่หนองงูเหลือมไปมอบให้โรงเรียนแม่พระประจักษ์ จ.สุพรรณบุรี

22 มีนาคม 2561 ประชุมประจำเดือน พื้นที่เขตหนองแขม

28 มีนาคม 2561 อบรมการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

29 มีนาคม 2561 ประชุมแกนนำเกษตร พื้นที่ ต.หนองงูเหลือม

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

1 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดเซนต์หลุยส์

3 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

10 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2 ณ วัดแม่พระฟาติมา

13 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา

21 มีนาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์คามิลเลี่ยนฯ

22 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

-

 

 แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

22 มีนาคม 2561 ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ บ้านดอนเจดีย์ จ.สุพรรณ

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์

5 มีนาคม 2561 เยี่ยมชุมชน จรัญสนิทวงศ์

6 มีนาคม 2561 ประชุม 2 แผนกฯ/พบเจ้าหน้าที่วินเซนต์เดอปอล วัดพระกุมารเยซู (กม.8)

6-8 มีนาคม 2561 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพเพื่องานต่อต้านการค้ามนุษย์ (CNATT) จ.ชลบุรี

7 มีนาคม 2561 แจกอาหารผู้ยากไร้ที่ วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่) / เยี่ยมลูกเรือ

8 มีนาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือ / ผู้ยากไร้รับเบเกอรี่ ที่สำนักงาน Seafarer

9 มีนาคม 2561 ประชุมหารือความร่วมมือเครือข่าย กับ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ประจำ จ.สมุทรสาคร

12 มีนาคม 2561 ลงเยี่ยมชุมชนจรัญสนิทวงศ์

13 มีนาคม 2561 ประชุมเครือข่ายงานประมง กับ International Justice Mission (IJM)

14 มีนาคม 2561 เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) / เยี่ยมลูกเรือ

15 มีนาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือ / ผู้ยากไร้รับเบเกอรี่ ที่สำนักงาน Seafarer

16 มีนาคม 2561 ลงเยี่ยมชุมชนสำโรง

19 มีนาคม 2561 ลงเยี่ยมชุมชนจรัญสนิทวงศ์

20 มีนาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือ

21 มีนาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือ / เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู)

22 มีนาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือ / ผู้ยากไร้รับเบเกอรี่ ที่สานักงาน Seafarer

23 มีนาคม 2561 ลงเยี่ยมชุมชนประชาอุทิศ

26 มีนาคม 2561 ลงเยี่ยมชุมชนจรัญสนิทวงศ์

27 มีนาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือ

28 มีนาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือ / เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู)

29 มีนาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือ / ผู้ยากไร้รับเบเกอรี่ ที่สำนักงาน Seafarer

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

21 มีนาคม 2561 เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

 

2 มีนาคม 2561 เตรียมประชุมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเเละกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงมนุษย์มาเยี่ยมศูนย์นักบุญยออากิม

5 มีนาคม2561 รัฐมนตรีจากกระทรวงสาธารณสุขเเละกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงมนุษย์มาเยี่ยมศูนย์

11 มีนาคม 2561 สภาภิบาลวัดพระเยซูเจ้ามามอบสิ่งของเเละปัจจัยข้าวสารอาหารเเห้งให้กับเด็กทั้ง 3 ศูนย์

12 มีนาคม 2561 ครูทั้ง 3 ศูนย์ส่งข้อสอบปลายภาค

17 มีนาคม 2561 เด็กสอบ กศน.จำนวน 30 คน

24 มีนาคม 2561 เยาวชนจากวัดกาลหว่าร์ มาทำกิจกรรมเเละมอบสิ่งของให้กับเด็ก

25 มีนาคม 2561 หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ตรวจสุขภาพ

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

3 มีนาคม 2561 ร่วมงานวันสตรีสากลกับสภาคริสตจักร / ประชุมสภาภิบาลกับมิสซัง / ผู้แทนสมาคม 4 ท่านเข้าร่วมเข้าฟังการบรรยายเรื่องบทบาทสตรีในพระศาสนจักรที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล"บ้านผู้หว่าน" สามพราน

8 มีนาคม 2561 ร่วมงานวันสตรีสากลกับสภาสตรีแห่งชาติ

12 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมวันสตรีสากลให้กับผู้ต้องขังแดนหญิงเรือนจำกลาง จ.นครปฐม จานวน 80-100 คน

18 มีนาคม 2561 ร่วมงานวันสตรีสากล บ้านเซเวียร์

19 มีนาคม 2561 ประชุมสามัญครั้งที่ 2 คณะกรรมการสมาคมฯ ที่ห้องประชุมฝ่ายสังคมฯ เวลา 10.00-12.00น.

21 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังชายจานวน 120 คน ที่เรือนจำพิเศษธนบุรี

26 มีนาคม 2561 เข้าทำกิจกรรมที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

27 มีนาคม 2561 เข้าทำกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส คุณพ่อถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์

 

-

 

(งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

 

26 ก.พ. -2 มี.ค. 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

3 มีนาคม 2561 งาน 25 ปี บ้านแห่งรัก บ้านหทัยการุณย์

3-4 มีนาคม 2561 สมาชิกกลับสู่ระบบครอบครัว

5-7 มีนาคม 2561 เก็บของทำความสะอาดบ้าน

8 มีนาคม 2561 พักผ่อนพนักงาน

10-31 มีนาคม 2561 เช็คและปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน