ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2561
ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

 

แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย

4 กันยายน 2561 อบรมเด็กที่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

5 กันยายน 2561 อบรมเด็กโรงเรียนพระแม่มารีย์

12 กันยายน 2561 อบรมเด็กที่โรงเรียนพระแม่มารี

 

แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

3-9 กันยายน 2561 พาเเกนนำบางบอน บางขุนเทียน อบรมคนสู้ชีวิตที่ จ.เชียงใหม่

7 กันยายน 2561 เก็บเงินออมทรัพย์ที่บางขุนเทียน

12 กันยายน 2561 มอบถุงยังชีพประจำเดือนที่บางขุนเทียน

13 กันยายน 2561 ศูนย์เกษตรกำแพงเเสน ประสานเรื่องเมล็ดปอเทือง

14 กันยายน 2561 นำต้นกล้าลงแปลงที่สวนเกษตรวัดนักบุญอันเดร

15 กันยายน 2561 ปั้นเตาเผาถ่านชีวภาพที่บางเลน

17-19 กันยายน 2561 อบรมคารีตัสระดับชาติที่ลาดกระบัง

20 กันยายน 2561 ประชุมคณะทำงานเขียนโครงการที่บางบอน

27 กันยายน 2561 ประชุมเเกนนำเกษตรทำประวัติที่บางเลน ม.7

28 กันยายน 2561 จัดสร้างสถานที่ทำธนาคารเมล็ดพันธ์ที่บางเลน ม.7

 

 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

1 กันยายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์

6 กันยายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล

11 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา

13 กันยายน 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ระดับชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล คามิลเลี่ยลโซเชียลเซนต์เตอร์

15 กันยายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2 ณ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

25 กันยายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

 

 แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

28 กันยายน 2561 ประชุมและติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

1 กันยายน 2561 อบรมกฎหมายไทยที่ชุมชน

3 กันยายน 2561 เยี่ยมชุมชน

4 กันยายน 2561 กิจกรรมสอนคำสอน/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/กิจกรรมฝึกอาชีพ

5 กันยายน 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงพื้นที่ IDC งาน Misereor

6 กันยายน 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เข้าร่วมประชุมเรื่องเด็กในห้องกัก จัดโดย CRSP/เยี่ยมผู้ต้องกักที่ IDC

7 กันยายน 2561 ประชุมวางแผนโครงการ ปี 2019

10 กันยายน 2561 เยี่ยมชุมชน

11 กันยายน 2561 ประชุมเครือข่ายคาทอลิก/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

12 กันยายน 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่//ลงพื้นที่ IDC งาน Misereor

13 กันยายน 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/มิสซาชุมชนสะพานใหม่

14 กันยายน 2561 ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

17 กันยายน 2561 เยี่ยมชุมชน

18 กันยายน 2561 กิจกรรมสอนคำสอนชุมชน/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/กิจกรรมฝึกอาชีพ

19 กันยายน 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เข้าร่วมสรุปอบรมกฎหมายชุมชน/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC งาน Misereor

20 กันยายน 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

21 กันยายน 2561 ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

24 กันยายน 2561 เยี่ยมชุมชน

25 กันยายน 2561 กิจกรรมสอนคำสอนชุมชน/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/กิจกรรมฝึกอาชีพ

26 กันยายน 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงพื้นที่ IDC งาน Misereor/แจกเบเกอร์รี่

27 กันยายน 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องกัก ที่ IDC

28 กันยายน 2561 ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

19 กันยายน 2561 เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

27 กันยายน 2561 เยี่ยมทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางธัญบุรี

 

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

1 กันยายน 2561 คุณพ่ออเล็กซ์นำเยาวชนจากคลองเตยมาทำกิจกรรมกับเด็กศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา

                       อาสาสมัครจากสเปนมาช่วยงานศูนย์มาริสต์ 1อาทิตย์

3 กันยายน 2561 เด็กพม่าทั้ง 3 ศูนย์ 186 คนจ่ายค่าประกันสุขภาพให้กับ ร.พ.สมุทรสาคร

4 กันยายน 2561 รับหนังสือภาษาอังกฤษชั้น ป.1 ถึง ป.6 จากเเผนกบริการของมิสซัง

6,13 กันยายน 2561 เด็กนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ชั้น ม.5 มาทำกิจกรรมให้กับเด็กทั้ง3ศูนย์

10 กันยายน 2561 ประชุมครูทั้ง 3 ศูนย์เพื่อจัดเตรียมข้อสอบ

14 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ Enfant du Mekong มาติดตามงานเเละเยี่ยมเด็ก

15 กันยายน 2561 นักเรียน กศน. สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2561

22 กันยายน 2561 คุณพ่อพรศักดิ์นำเยาวชนจากชีวิตครอบครัวมาทำกิจกรรมกับเด็กศูนย์ฯ โอกาสวันเยาวชนเเห่งชาติ

24-27 กันยายน 2561 นักเรียนเเละคุณครูจากออสเตรเลียมาทำกิจกรรมให้กับเด็กศูนย์มาริส

29 กันยายน 2561 คุณครูทั้ง 3 ศูนย์เข้ารับการอบรมกับคุณพ่ออัลเบิร์ต

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

22 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสตรีครั้งที่ 5 ที่ฝ่ายสังคม

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

9 กันยายน 2561 ร่วมงานครบรอบ 62ปีการก่อตั้งสภาสตรี

10 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสตรีคริสตชนไทย

11 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมวิเคราะห์บ้านปรานี

19 กันยายน 2561 เรือนจำนครปฐม

25 กันยายน 2561 ประชุมสมาคมฯ

*เข้าเยี่ยมทัณฑสถานหญิงธนบุรี

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

(งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

1 กันยายน 2561 ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและสมาชิกระดับมัธยมร่วมกินกรรมแข่งขันกีฬา. C-Game”18 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

8 กันยายน 2561 ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

12 กันยายน 2561 ค่ายลูกเสือสำรอง ป.1 - ป.3

15 กันยายน 2561 โคเออร์วัดนักบุญเปโตรมาจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวัน

17- 22 กันยายน 2561 ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบ

19 กันยายน 2561 ประชุมกลุ่มคณะกรรมการบ้านหทัยการุณย์

22 กันยายน 2561 ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

24 - 28 กันยายน 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 1