ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2562

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

  แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 

 3-5 พฤศจิกายน 2562 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่เข้าเงียบที่เขาใหญ่

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

1 พฤศจิกายน 2562 ติดตามงานเกษตรเเละประสานงานอบรมน้ำหมักชีวภาพที่หนองงูเหลือม

3-5 พฤศจิกายน 2562 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่่เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจที่เขาใหญ่

6 พฤศจิกายน 2562 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมทำน้าหมักชีวภาพ

7 พฤศจิกายน 2562 อบรมเเกนนำเกษตรการทำน้าหมักชีวภาพ ณ วัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี

12 พฤศจิกายน 2562 เยี่ยมผู้ยากไร้กับอาสาสมัครที่หนองเเขม

15 พฤศจิกายน 2562 ประชุมเเกนนำเครือข่ายมอบถุงยังชีพที่บางขุนเทียน

16 พฤศจิกายน 2562 อบรมการเพาะเห็ดฟางที่วัดมาร์โธโลมิว จ.สุพรรณบุรี

20 พฤศจิกายน 2562 ประสานงานวิธีการจัดก้อนเห็ด/นึ่งก้อนเห็ด/เพาะเชื้อเห็ด

22 พฤศจิกายน 2562 อบรมคนสู้ชีวิตที่เครือข่ายบางบอน

29 พฤศจิกายน 2562 อบรมคนสู้ชีวิตที่เครือข่ายบางขุนเทียน

30 พฤศจิกายน 2562 เครือข่ายบางขุนเทียนมอบถุงยังชีพ

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

7 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดราชินีสันติสุข (สุขุมวิท101)

9 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ (ลาไทร)

25 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ (บ้านเเพน)

26-28 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุระดับชาติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลเพื่อผู้สูงอายุ (ลาดกระบัง)

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

28 พฤศจิกายน 2562           ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ

- เยี่ยมชุมชน /สอนภาษา/ ฝึกอาชีพ/เข้าร่วมประชุม IDC

- เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล /มิสซาสำโรง/เรียนภาษาอังกฤษ

- ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย/มิสซาประชาอุทิศ/แจกเบเกอรี่

- สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ทำบัญชี/เยี่ยมผู้ต้องกัก/ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก ทุกวันจันทร์

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

16 พฤศจิกายน 2562                 เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

20 พฤศจิกายน 2562                 เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม

24 พฤศจิกายน 2562                 เยี่ยมผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

  

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

3 พฤศจิกายน 2562 รับเกียรติบัตรN-Netได้อันดับ 4,5 ของจังหวัด (เด็กนักเรียนจากศูนย์มาริสต์) ปฐมนิเทศเด็กที่จะเรียนต่อชั้นมัธยมต้นจานวน 9 คน

                           (ฯ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร )

                           ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมจัดทำบุญไหว้พระ ผู้ปกครองเเละเด็กเข้าร่วมจำนวน 120 คน เเละมอบเกียรติบัตรเด็กเรียนดี

4 พฤศจิกายน 2562 ประชุม3ศูนย์

7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่อองฟองคนใหม่มาเยี่ยมเเละติดตามงาน 3 ศูนย์

                           สิกขาเอเชียทากิจกรรมที่ศูนย์มาริสต์ช่วงเช้า

13 พฤศจิกายน 2562 สิกขาเอเชียทำกิจกรรมที่ศูนย์อันนา/ยออากิมช่วงบ่าย

21-22 พฤศจิกายน 2562 ตัวเเทนครูเมียนมาร่วมทำกิจกรรมต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปา จานวน 3 คน ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

28 พฤศจิกายน 2562 จัดโครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

  

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

1 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมออกกาลังกาย บ้านปรานี

4 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานครบรอบ 60 ปี สปอท. (สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย)

13 พฤศจิกายน 2562 เข้าพบ ผบ.พรชัย ผู้บัญชาการเรือนจำคนใหม่ของเรือนจาสมุทรสาคร และหารือเรื่องการทำกิจกรรม

                             เข้าทำกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจที่บ้านปรานี

14 พฤศจิกายน 2562 ประชุมกับคคส.

15 พฤศจิกายน 2562 ร่วมเปิดงานกาชาด และเข้าทำกิจกรรมออกกาลังกายบำบัดที่บ้านปรานี

16 พฤศจิกายน 2562 เป็นเจ้าภาพร่วมประจำร้านของสภาสตรีฯในงานกาชาด ประจำปี 2562

20 พฤศจิกายน 2562 พบปะนายกฯสตรีคาทอลิกจากประเทศเกาหลี

23 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานเปิดโบถส์ของเซเว่นเดย์ฯ

25 พฤศจิกายน 2562 เข้าเรือนจำจังหวัดนครปฐม

26-28 พฤศจิกายน 2562 สมัชชาคริสตสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสตรีคริสตชนไทย

 

 

**หมายเหตุ กิจกรรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

3 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกบ้านร่วมงานกิจกรรมของคุณดีเจโอที่ร้านส้มตำเเปดริ้ว

9 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับคุณบุญลือเเละคุณพัชวัสส์สาหรับภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 1

11 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกบ้านหทัยร่วมงานลอยกระทงของทางบ้านหทัยการุณย์จัดขึ้น

16 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกบ้านหทัยเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับคุณบุญลือเเละคุณพัชวัสส์ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 2

23 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกบ้านหทัยเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับคุณบุญลือเเละคุณพัชวัสส์สำหรับภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

23 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกบ้านหทัยเรียนภาษาอังกฤษกับคุณบุญลือเเละคุณพัชวัสส์ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3

30 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกบ้านหทัยเรียนเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับคุณบุญลือเเละคุณพัชวัสส์ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 4