ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560
ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

1 ธันวาคม 2560 ติดตามผลการสรุปกิจกรรม โครงการบุญต่อบุญ พื้นที่ เขตบางขุนเทียน

4 ธันวาคม 2560 อบรมนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

6 ธันวาคม 2560 นัดแกนนาปรับปรุงแก้ไขโครงการและเขียนโครงการใหม่ พื้นที่ เขตหนองแขม

7-8 ธันวาคม 2560 อบรมคุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

11-14 ธันวาคม 2560 อบรมโครงการการิตัสวัด ที่จังหวัดอุบลราชธานี

15 ธันวาคม 2560 ร่วมงานวันบุคลากร ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

18 ธันวาคม 2560 อวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส พื้นที่บางบอน

19 ธันวาคม 2560 อวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส พื้นที่บางขุนเทียน

19 ธันวาคม 2560 ติดตามงานเกษตรพื้นที่บางเลน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และขยายแปลงสาธิตที่โรงเรียนเซนต์แอนดูร์

21 ธันวาคม 2560 อวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส พื้นที่หนองงูเหลือม

 22 ธันวาคม 2560 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นา พื้นที่ หนองแขม / บางขุนเทียน / บางบอน / หนองงูเหลือม ที่บ้านผู้หว่าน

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

7 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทร์)

14 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 5 ณ วัดนักบุญอันเดร (บางภาษี)

16 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

20 ธันวาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร(บางเชือกหนัง)

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

-

 

 แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

20 ธันวาคม 2560 อวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสกับกลุ่มออมทรัพย์บ้านดอนไม้แดง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์

3 ธันวาคม 2560 ลงเยี่ยมสอนคาสอนเด็กๆผู้แสวงหาที่พักพิง/ลี้ภัย ที่ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(ปากลัด)

6 ธันวาคม 2560 แจกของแสวงหาที่พักพิง/ลี้ภัย และผู้ลี้ภัย ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่)

12 ธันวาคม 2560 ประชุมแผนกที่สานักงาน

13-15 ธันวาคม 2560 พักผ่อนร่วมกัน ที่เขาใหญ่

14-15 ธันวาคม 2560 การประชุมขบวนการภาคประชาสังคมของไทยเพื่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและการประเมินผลการยุติการควบคุมตัวเด็ก ที่โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

18 ธันวาคม 2560 Meeting กับคุณดา BRC เรื่องการทางานของผู้ลี้ภัย

19 ธันวาคม 2560 เยี่ยมผู้กักขังที่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

21 ธันวาคม 2560 ไปร่วมกับแผนกทะเล ส่งความสุขลูกเรือที่ท่าเรือคลองเตย

22 ธันวาคม 2560 จัดงานคริสมาสที่สานักงาน

23 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน

 

 แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อเทิดศักดิ์  กิจสวัสดิ์

สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น.

สำนักงานปิดวันเสาร์

วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา 

มิสซาบนเรือ  ทำตามคำขอหรือนัดหมาย

กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

20 ธันวาคม 2560 เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

3 ธันวาคม 2560 ตัวแทนครูและนักเรียนศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์สามัคคีธรรม ที่คลองเตย

12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่โครงการการิตัสสเปน ติดตามผลการดาเนินงานและรายงานโครงการช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะลาบาก

15 ธันวาคม 2560 ร่วมงานวันบุคลากร ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

17 ธันวาคม 2560 กลุ่มคาทอลิกชาวฟิลิปินส์ จัดกิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับเด็กๆศูนย์ยออากิม

20 ธันวาคม 2560 ศูนย์มาริสต์ จัดกิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับเด็กๆ

21 ธันวาคม 2560 กิจกรรมส่งมอบความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับเด็กๆทั้ง 3 ศูนย์

22 ธันวาคม 2560 กิจกรรมส่งมอบความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับแรงงานข้ามชาติชาวพม่า ที่บ้านเอื้ออาทร

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

ยังไม่ระบุวัน ประชุมคณะกรรมการสตรี

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

9 ธันวาคม 2560 ประชุมใหญ่สมาคม

12-13 ธันวาคม 2560 ผู้แทนสมาคมร่วมสืบสานงานพ่อแบบพ่อเพียงกับสตรีคริสตชน

14 ธันวาคม 2560 อบรมผู้ต้องขังชายจังหวัดนครปฐม

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แดนหญิงจังหวัดนครปฐม

18 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

19 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เรือนจาพิเศษธนบุรี

20 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมอบรมผู้ต้องขังชายเรือนจานครปฐมเตรียมการปลดปล่อยจังหวัดนครปฐมและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส คุณพ่อถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์

 

-

 

(งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

3 ธันวาคม 2560 ร่วมกิจกรรมเปิดอาคารเอนกประสงค์สามัคคีธรรม

5 ธันวาคม 2560 คุณจริเดชและพนักงานมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ

11 ธันวาคม 2560 ร่วมกิจกรรมวันกระแสเรียกวัดเซนต์ร็อค

16 ธันวาคม 2560 คณะ MONTFORTIAN ASSOCIATE มาทากิจกรรมคริสต์มาสและเลี้ยงอาหารกลางวัน

17 ธันวาคม 2560 คุณศิริวรรณ สัตบุรุษวัดเซนต์โธมัส มาเลี้ยงอาหารกลางวัน

18-21 ธันวาคม 2560 เตรียมซ้อมละครคริสต์มาส

21 ธันวาคม 2560 กิจกรรมคริสต์มาสสมาชิกบ้านหทัยการุณย์

22 ธันวาคม 2560 กิจกรรมคริสต์มาสโรงเรียนดาราสมุทร

24 ธันวาคม 2560 สมาชิกร่วมแสดงละครคริสต์มาส วัดเซนต์ร็อค