ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

2 พฤษภาคม 2562             ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม

3 พฤษภาคม 2562             ลงพื้นที่ประสานงานการิตัสเอเชียมาดูงานที่หนองงูเหลือม จ.นครปฐมวันที่15 พย.62

6 พฤษภาคม 2562             ประชุมกลุ่มออมทรัพย์บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

7 พฤษภาคม 2562             ลงพื้นที่ทำประวัติผู้ยากไร้โครงการบุญต่อบุญ

9 พฤษภาคม 2562             ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ที่บางเลน จ.นครปฐม

10 พฤษภาคม 2562           ติดตามงานเกษตรฟื้นฟูกลุ่มโคกโคเฒ่า จ.สุพรรณบุรี

14 พฤษภาคม 2562           ประชุมคณะกรรมการเกษตรครั้งที่2

15 พฤษภาคม 2562           การิตัสเอเชียดูงานพื้นที่หนองงูเหลือม จ.นครปฐม / มอบถุงยังชีพโครงการบุญต่อบุญ ที่บางขุนเทียน

17 พฤษภาคม 2562           นำชาวบ้านจาก อ.ดอนเจดีย์ เเละ กลุ่มเกษตรโคกโคเฒ่าดูงานที่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

22 พฤษภาคม 2562           ประชุมเครือข่ายบางบอน กรุงเทพฯ

28 พฤษภาคม 2562           ติดตามกลุ่มงานเกษตรฟื้นฟูกลุ่มโคกโคเฒ่า จ.สุพรรณบุรี

29-31 พฤษภาคม 2562      ร่วมงานสัมมนา 11 สังฆมณฑลที่ลาดกระบัง

31 พฤษภาคม 2562           มอบถุงยังชีพโครงการบุญต่อบุญที่บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

2 พฤษภาคม 2562              ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดเซนต์หลุยส์

4 พฤษภาคม 2562              ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดกระวิสุทธิวงส์

23-25 พฤษภาคม 2562       สัมมนาบุคลากรผู้ทำงานผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านผู้หว่าน

21 พฤษภาคม 2562            ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

 

24 พฤษภาคม 2562           ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ

2 พฤษภาคม 2562              ลงชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องกัก/มิสซาชุมชน

3 พฤษภาคม 2562              ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

4 พฤษภาคม 2562              สอนภาษาไทย

7 พฤษภาคม 2562              เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/มิสซาสำโรง/เรียนภาษาอังกฤษ

8 พฤษภาคม 2562              ฝึกอาชีพ สอนภาษาไทยในชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกอาหาร/แจกเบเกอร์รี่

9 พฤษภาคม 2562              เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

10 พฤษภาคม 2562            เยี่ยมผู้ต้องกัก/ฝึกอาชีพ สอนภาษาไทยในชุมชน/ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

11 พฤษภาคม 2562            สอนภาษาไทย

13 พฤษภาคม 2562            ฝึกอาชีพ สอนภาษาไทยในชุมชน/เยี่ยมชุมชน

14 พฤษภาคม 2562            เยี่ยมชุมชน/สอนภาษาไทย/ฝึกอาชีพ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เรียนภาษาอังกฤษ

15 พฤษภาคม 2562            ฝึกอาชีพ สอนภาษาไทยในชุมชน/แจกเบเกอร์รี่/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมชุมชน

16 พฤษภาคม 2562            ฝึกอาชีพ สอนภาษาไทยในชุมชน/เยี่ยมลูกเรือ/เยี่ยมผู้ต้องกัก/มิสซาชุมชน

17 พฤษภาคม 2562            ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

21 พฤษภาคม 2562            เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/มิสซาประชาอุทิศ/เรียนภาษาอังกฤษ

22 พฤษภาคม 2562            เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอรี่/ฝึกอาชีพ สอนภาษาไทยในชุมชน/เยี่ยมชุมชน

23 พฤษภาคม 2562            เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องกัก/ฝึกอาชีพ สอนภาษาไทยในชุมชน

24 พฤษภาคม 2562            ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

25 พฤษภาคม 2562            สอนภาษาไทย

27 พฤษภาคม 2562            เยี่ยมชุมชน/สอนภาษาไทย/ฝึกอาชีพ

28 พฤษภาคม 2562            เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เรียนภาษาอังกฤษ

29 พฤษภาคม 2562            เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่/เยี่ยมชุมชน

30 พฤษภาคม 2562            เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องกัก/ฝึกอาชีพ สอนภาษาไทยในชุมชน

31 พฤษภาคม 2562            ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

15 พฤษภาคม 2562                 เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

15 พฤษภาคม 2562                 เยี่ยมผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี

  

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

2 - 17 พฤษภาคม 2562     จัดสร้างห้องน้ำให้กับศูนย์มาริสต์ สนับสนุนงบประมาณโดยมูลนิธิอองฟอง

9 - 10 พฤษภาคม 2562     ครูทำงานเตรียมสถานที่เตรียมห้องเรียน

13 พฤษภาคม 2562          เปิดเทอม

22 พฤษภาคม 2562          เจ้าหน้าที่มูลนิธิอองฟองมาติดตามงานและเยี่ยมเด็กๆ ทั้ง 3 ศูนย์ฯ

23 พฤษภาคม 2562          ตัวแทนคุณครู 2 ท่านเข้าประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอองฟองและหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับมูลนิธิอองฟอง ที่สาทร

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

 -

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

2,3 ,7,8,9 พฤษภาคม 2562    เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8 พฤษภาคม 2562                เข้าทำกิจกรรมทีสถานแรกรับ บ้านปรานี

10 พฤษภาคม 2562              เข้าทำกิจกรรมศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

16 พฤษภาคม 2562              ประชุม คคส.

18 พฤษภาคม 2562              เข้าร่วมงาน 350 ปีมิสซังสยาม

20 พฤษภาคม 2562              เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

24 พฤษภาคม 2562              เข้าร่วมสอนอาชีพในงานผู้สูงอายุ บ้านผู้หว่าน

**หมายเหตุ กิจกรรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาตามความเหมาะสม

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

2-10 พฤษภาคม 2562        เตรียมความพร้อมของบ้านหทัยการุณย์ต้อนรับสมาชิกกลับเข้าบ้าน

12 พฤษภาคม 2562            สมาชิกกลับเข้าบ้านหทัยการุณย์

14 พฤษภาคม 2562            เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

18 พฤษภาคม 2562            กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกบ้านหทัยการุณย์

26 พฤษภาคม 2562            ครอบครัวคุณลักษณ์และเพื่อนมาเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกบ้าน