ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2561
ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

4 กรกฎาคม 2561 อบรมนักเรียนโรงเรียนแม่พระมารีสาธุประดิษฐ์

5 กรกฎาคม 2561 อบรมนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

11 กรกฎาคม 2561 อบรม นักเรียนโรงเรียนแม่พระมารีสาธุประดิษฐ์

17 กรกฎาคม 2561 ประชุมผู้จัดการแผนกฯ ที่บ้านหทัยการุณย์

 

แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

1 กรกฎาคม 2561 อบรมสภาภิบาลวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม

2 กรกฎาคม 2561 ไปเอาหญ้าแฝกที่สถานีเกษตรกำแพงแสน / ประชุมแกนนำเกษตร ร่วมกับอาจารย์จาก ม.เกษตรกำแพงแสน เรื่องการอบรม การดูแลดิน/การทำดินอินทรีย์

12-13 กรกฎาคม 2561 ปั้นเตาเผาถ่านชีวภาพ ที่บางเลน

19 กรกฎาคม 2561 หนองแขม เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก

25 กรกฎาคม 2561 อบรม เรื่องการดูแลดินการทำดินอินทรีย์ ที่บางเลน

26 กรกฎาคม 2561 บางขุนเทียน มอบถุงยังชีพให้ผู้อยู่ในภาวะลำบาก

 

 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

10 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิดฯ (สามพราน)

12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)

14 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2 ณ วัดนักบุญมาร์โก (ปทุมธานี)

14 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

21 กรกฎาคม 2561 งานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญเปโตร (สามพราน)

24 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน)

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

 

 แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

20 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณ

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย /  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

2 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมผู้กักขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

3 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมสอนคำสอนชุมชน/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

4 กรกฎาคม 2561 แจกอาหาร เบเกอร์รี่ให้กับผู้ยากไร้/ประสานงาน MISEREOR ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

5 กรกฎาคม 2561 มิสซา/อบรมกฎหมาย/เยี่ยมชุมชนประชาอุทิศ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

6 กรกฎาคม 2561 ประชุม 2 แผนก ประจำสัปดาห์

9 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมผู้กักขัง ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

10 กรกฎาคม 2561 มิสซา/สอนคำสอนสำหรับเด็ก/ฝึกอาชีพ/เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

11 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่/อบรมเด็กที่โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

12 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมชุมชน/อบรมเด็กโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

13 กรกฎาคม 2561 ประชุม 2 แผนก ประจำสัปดาห์

17 กรกฎาคม 2561 ประชุมฝ่ายสังคม ไตรมาส 2

17-19 กรกฎาคม 2561 อบรม TOT โครงการ CNATT

18 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอรี่

19 กรกฎาคม 2561 มิสซา/เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

20 กรกฎาคม 2561 ประชุม 2 แผนก ประจำสัปดาห์

23 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมผู้กักขัง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

23-25 กรกฎาคม 2561 ประชุม 3 ศูนย์ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

24 กรกฎาคม 2561 มิสซา/สอนคำสอนสาหรับเด็ก/ฝึกอาชีพ/เยี่ยมชุมชน/อบรมเด็กที่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

25 กรกฎาคม 2561 แจกเบเกอรี่

26 กรกฎาคม 2561 มิสซา/เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

30 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมผู้กักขัง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

30 กรกฎาคม 2561 สอนคำสอนสาหรับเด็ก/ฝึกอาชีพ/เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

18 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลางงามวงศ์วาน

 

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

4 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลสมุทรสาครจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยการดูเเลสุขภาพเเละกฎหมายจราจร

7-14 กรกฎาคม 2561 เด็กลูกหลานเเรงงานข้ามชาติเรียน กศน. จำนวน 45 คน

2-13 กรกฎาคม 2561 อาสาสมัครจากประเทศสเปน Miss OLGa มาสอนบาสเกตบอลให้กับเด็กๆลูกหลานเเรงงานทั้งสามศูนย์

9-13 กรกฎาคม 2561 นักเรียนอาสาสมัครจากประเทศออสเตรเลียเด็ก 7 คน ครู2คน มาทำจิตอาสาเรียนรู้เเละเเบ่งปันประสบการณ์กับเด็กนักเรียนศูนย์มาริส

11 กรกฎาคม 2561 รพ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยการดูเเลสุขภาพ กม.จราจรที่ศูนย์ยออากิม

18 กรกฎาคม 2561 รพ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยการดูเเลสุขภาพ กม.จราจรที่ศูนย์มาริส

6 กรกฎาคม 2561 ตัวเเทนครู 2 ท่านประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเตรียมงานเเห่เทียนเข้าพรรษาของ จ.สมุทรสาคร

22 กรกฎาคม 2561 หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิจาก รพ.เซนต์หลุยส์มาตรวจสุขภาพให้กับเเรงงานเเละลูกหลานเเรงงานข้ามชาติที่ศูนย์ยออากิม

23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กศูนย์อันนา

25 กรกฎาคม 2561 ตัวเเทนนักเรียนทั้ง3ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมเเห่เทียนเข้าพรรษาของ จ.สมุทรสาคร

28 กรกฎาคม 2561 เด็กทั้ง 3 ศูนย์เตรียมงานฉลองวัดนักบุญอันนาท่าจีน

29 กรกฎาคม 2561 เด็กทั้งสามศูนย์ร่วมงานฉลองวัดนักบุญอันนาท่าจีน

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

21 กรกฎาคม 2561 งานอบรมสัมนาเกี่ยวกับเนื้อหาการลดขยะที่คิดดีคลับเฮ้าส์

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

2 กรกฎาคม 2561 สอนอาชีพที่บ้านปราณี

10 กรกฎาคม 2561 เยี่ยมทัณฑสถานหญิงธนบุรี

5 กรกฎาคม 2561 ตัวเเทนสมาคมรับมอบบริจาคเสื่อโยคะเเละส่งมอบให้บ้านปราณี

12 กรกฎาคม 2561 สอนโยคะที่บ้านปรานี

13 กรกฎาคม 2561 ไปดูงานที่มูลนิธิบ้านแป้งสิงห์บุรี

17 กรกฎาคม 2561 ประชุมฝ่ายสังคมที่บ้านหทัยการุณย์

19 กรกฎาคม 2561 ประชุมสตรีคริสตชน

20 กรกฎาคม 2561 ร่วมงานชมรมผู้สูงอายุที่วัดเปโตร

23 กรกฎาคม 2561 เช้าเยี่ยมเรือนจากลางนครปฐม

26 กรกฎาคม 2561 ไปสอนโยคะที่บ้านปรานี

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

(งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

4 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล1- ประถมศึกษาปีที่ 3 องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

5 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สวนนงนุชพัทยา

6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 เมืองโบราณ สมุทรปราการ

7 กรกฎาคม 2561 ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

14 กรกฎาคม 2561 ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

15 กรกฎาคม 2561 ร่วมงานฉลองวัดเซนต์โธมัส

17 กรกฎาคม 2561 ประชุมฝ่ายสังคม บ้านหทัยการุณย์

21 กรกฎาคม 2561 ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

22 กรกฎาคม 2561 กลุ่ม DJ.โอ แปดริ้ว ร่วมส่งความสุขและเลี้ยงอาหารกลางสมาชิกบ้านหทัยการุณย์

27-30 กรกฎาคม 2561 หยุดเรียนโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10