ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2563

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  

  แผนกอำนวยการ คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 7 กันยายน 2563          ประชุมผู้จัดการแผนกในฝ่ายสังคมฯ 

 

 แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 

4 กันยายน 2563 ประชุมทำประเมินผล 6 เดือน ที่บางบอน

6 กันยายน 2563 ประชุมทำประเมินผล 6 เดือน ที่บางขุนเทียน

11 กันยายน 2563 ติดตามเเปลงสาธิตเยี่ยมสวนเกษตรเเกนนำ ที่วัดมาร์โก จ.ปทุมธานี

13 กันยายน 2563 ติดตามผลการศึกษาแหล่งทุนเพื่อเกษตรอินทรีย์เเละเยี่ยมเเปลงสมาชิกที่อยุธยา

14 กันยายน 2563 ติดตามศูนย์การเรียนรู้ที่ขยายเพิ่มเยี่ยมสมาชิกเกษตรที่หนองงูเหลือม

19 กันยายน 2563 เยี่ยมผู้ยากไร้กับอาสาสมัครที่หนองเเขม

21 กันยายน 2563 ติดตามเรื่องการอบรมฟื้นฟูดินเเละน้ำ ที่วัดนักบุญมาร์โธโลมิว จ.สุพรรณบุรี

30 กันยายน 2563 มอบถุงยังชีพประจำเดือนที่บางขุนเทียน

 

   แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

6 กันยายน 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 1 ณ วัดราฟาแอล ปากน้า

8 กันยายน 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 2 ณ วัดเซนต์จอห์น

9 กันยายน 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 3 ณ วัดนักบุญหลุยส์มารี

13 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนาท่าจีน

21 กันยายน 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

 

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

(ยังไม่กำหนดวัน)ประชุม 3 เดือน/ครั้ง

  

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

  • 8 กันยายน 2563 ติดตาม และ เยี่ยม กลุ่ม ออมทรัพย์ บ้านหนองถำ-บ้านดอนไม้แดง ต.สนามคลี อาเภอดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย     คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ

1 กันยายน 2563     แจกเบเกอร์รี่ /เจ้าหน้าที่ฝึกภาษาอังกฤษทางออนไลน์/ประชุมร่วมกับองค์กร Step Ahead และ คุณพ่ออินียัต เบอร์ดนาร์ด  เรื่องขอความช่วยเหลือการแปลภาษาสำหรับการขอประกันตัวผู้ต้องกัก

2 กันยายน 2563     เยี่ยมบ้านภายในชุมชน/แจกอาหารประจำเดือน/ประชุมเครือข่ายเรื่องงานประสานการทำงานเยี่ยมผู้ต้องกักที่ห้องกักตำรวจตรวจคนเข้าเมือง/เยี่ยมผู้ต้องกักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

3 กันยายน 2563     กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน/ประชุมเครือข่ายประสานความร่วมมือความคืบหน้าเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ.๒๕๖๒/มิสซาชุมชน

 

4 กันยายน 2563     เยี่ยมบ้านภายในชุมชน

6 กันยายน 2563     พิธีบูชาขอบพระคุณภายในชุมชน

7 กันยายน 2563     ฝึกอาชีพภายในชุมชน/เยี่ยมชุมชน

 

8 กันยายน 2563     ประชุมภายในแผนก/แจกเบเกอร์รี่

 

9 กันยายน 2563     เยี่ยมบ้านภายในชุมชน

10 กันยายน 2563   ฝึกอาชีพภายในชุมชน/เยี่ยมผู้ต้องกัก ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง/เข้าร่วมพบเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัย กับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ

 

11 กันยายน 2563   เยี่ยมบ้านภายในชุมชน/เข้าร่วมพบเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัย กับ สถานทูต

 

13 กันยายน 2563   พิธีบูชาขอบพระคุณภายในชุมชน

14 กันยายน 2563   ฝึกอาชีพภายในชุนชน/เยี่ยมชุมชน

 

15 กันยายน  2563  แจกเบเกอร์รี่/ประชุมภายในแผนก/เยี่ยมผู้ต้องกักที่ห้องกักตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

 

16 กันยายน 2563   เยี่ยมบ้านภายในชุมชน

17 กันยายน  2563   ฝึกอาชีพภายในชุมชน/เข้าร่วมอบรม Social media workshop/มิสซาชุมชน

 

18 กันยายน 2563   เข้าร่วมอบรม Social media workshop/เยี่ยมบ้านภายในชุมชน/กิจกรรมฝึกอาชีพชุมชน

 

20 กันยายน  2563  พิธีบูชาขอบพระคุณภายในชุมชน

21 กันยายน 2563   ฝึกอาชีพภายในชุนชน/กิจกรรมฝึกอาชีพชุมชน

 

22 กันยายน 2563   แจกเบเกอร์รี่/ประชุมภายในแผนก

 

23 กันยายน 2563   เยี่ยมบ้านภายในชุมชน

24 กันยายน 2563   ฝึกอาชีพภายในชุมชน

25 กันยายน 2563   เยี่ยมบ้านภายในชุมชน/ฝึกอาชีพภายในชุมชน

 

27 กันยายน 2563   พิธีบูชาขอบพระคุณภายในชุมชน/ร่วมจัดงาน World Day of Migrants and Refuge

 

28 กันยายน 2563   ฝึกอาชีพภายในชุนชน/เยี่ยมชุมชน

 

29 กันยายน 2563   แจกเบเกอร์รี่/ประชุมภายในแผนก/เยี่ยมผู้ต้องกักที่ห้องกักตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

 

30 กันยายน 2563   เยี่ยมบ้านภายในชุมชน  

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ

ทุกวันจันทร์  ประชุมแผนก

ทุกวันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี  เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

ทุกวันศุกร์  สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ทำบัญชี

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

  • การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

  งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

1-2 กันยายน 2563 รับบริจาคโต๊ะเก้าอี้สาหรับเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จานวน 140 ชุด

4 กันยายน 2563 จัดส่งเอกสารบัญชีที่ฝ่ายสังคมฯเเละไปรับข้าวสาร กม.8

5 กันยายน 2563 บาร์เดอร์ที่ศูนย์มาริสมาเยี่ยมเด็กๆที่ศูนย์อันนา

19 กันยายน 2563 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร มาทำกิจกรรมที่ศูนย์อันนาเเละเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก3ศูนย์

20 กันยายน 2563 มูลนิธิสิกขาเอเชียมาทำกิจกรรมช่วงเช้าที่ศูนย์อันนา

26 กันยายน 2563 ทางรพ.สมุทรสาครได้นำเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาทำบัตรประกันสุขภาพให้กับเด็กทั้ง3ศูนย์

27 กันยายน 2563 มูลนิธิสิกขาเอเชียมาทำกิจกรรมช่วงเช้าที่ศูนย์ยออากิมมูลนิธิสิกขาเอเชียมาทำกิจกรรมที่ศูนย์มาริสต์

25 กันยายน 2563 ฉลองศาสนนามนักบุญหลุยส์ คุณพ่อธนันชัย กิจกสมัคร จิตตาธิการ

30 กันยายน 2563 คณะซิสเตอร์คุณครูประชุมที่บ้านคุณพ่อธนันชัย

 

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

-

  

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

9 กันยายน 2563 ประชุมใหญ่สภาสตรี

10 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสตรีคริสตชนไทยประชุมใหญ่ สปอท.

11กันยายน 2563 เข้ามอบของบ้านปรานี

15 กันยายน 2563 เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16 กันยายน 2563 เข้าทำกิจกรรมในเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

18 กันยายน 2563 เข้าทำกิจกรรมที่ทัณฑสถานหญิง ธนบุรี และ เรือนจำพิเศษ ธนบุรี

หมายเหตุ กิจกรรมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

(งานเยี่ยมชุมชน) คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

 (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

4-7 กันยายน 2563 ทำความสะอาด ปรับปรุงบริเวณสวนหลังบ้านหญิง

12 กันยายน 2563 เรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษโดย คุณบุญลือและคุณพัชวัสส์

13 กันยายน 2563 เรียนทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรีชนิดต่างๆ/สมาชิกบ้านร่วมกันทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรของบ้าน

19 กันยายน 2563 เรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษโดย คุณบุญลือและคุณพัชวัสส์

20 กันยายน 2563 เรียนทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรีชนิดต่างๆ/ตัวแทนสมาชิกบ้านออกเยี่ยมผู้สูงอายุชุมชนวัดเซนต์ร็อค/นำอาหาร กับข้าวไปมอบให้ผู้สูงอายุ
26 กันยายน 2563 เรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษโดย คุณบุญลือและคุณพัชวัสส์

27 กันยายน 2563 เรียนทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรีชนิดต่างๆ/สมาชิกบ้านร่วมกันทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรของบ้าน