ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2560
ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

แผนกอำนวยการ  คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

3-5 ตุลาคม 2560 สัมมนาพัฒนาบุคลากรฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

 

2 ตุลาคม 2560 ทำแปลงเกษตรกับครูโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

3-5 ตุลาคม 2560 สัมมนาฝ่ายฯ จ.ราชบุรี

9 ตุลาคม 2560 กลุ่มออมทรัพย์พื้นที่บางเลน ม.7

11-12 ตุลาคม 2560 ผู้นำเกษตรจากหนองงูเหลือม ปั้นเตาเผาถ่านชีวภาพที่ ร.ร.เซนต์แอนดรูว์

15-18 ตุลาคม 2560 การิตัสระดับชาติที่ จ.นครนายก

19 ตุลาคม 2560 มอบถุงยังชีพพื้นที่ เขตบางขุนเทียน

20 ตุลาคม 2560 ประชุมผู้นำเครือข่ายพื้นที่เขตบางบอน

24 ตุลาคม 2560 หนองงูเหลือมประชุมผู้นำเตรียมงานอบรมพัฒนาศักยภาพต้นเดือนธันวาคม 2560


แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

4 ตุลาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร(บางเชือกหนัง)

5 ตุลาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ ธารารีสอร์ท พัทยา

7 ตุลาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

26 ตุลาคม 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดนักบุญอันนา (ท่าจีน)

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

21-22 ตุลาคม 2560 ฟื้นฟูจิตใจ จ.นครราชสีมา

 

 แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

30 ตุลาคม 2560 ประชุมติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือน จ.สุพรรณบุรี

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์

1 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมรณรงค์กับสหพันธ์คาริตัสสากล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ (บางรัก)

10 ตุลาคม 2560 จัดอบรมกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยงบประมาณจาก CNATT

16-17 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ CNATT

23-26 ตุลาคม 2560 เข้าอบรมนักกฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์กับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)

* ทุกวันพุธหรือพฤหัส สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เยี่ยมผู้ถูกกักขังที่ สถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ

 

 แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อเทิดศักดิ์  กิจสวัสดิ์

สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น.

สำนักงานปิดวันเสาร์

วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา 

มิสซาบนเรือ  ทำตามคำขอหรือนัดหมาย

กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

18 ตุลาคม 2560 เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำคลองเปรม

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

9-11 ตุลาคม 2560 นักเรียนสอบ

12 ตุลาคม 2560 Big Cleaning Day

16 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเย็บปักถักร้อยของเด็กนักเรียนห้อง 10

 

แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

3-5 ตุลาคม 2560 ร่วมสัมมนากับฝ่ายสังคมฯ จ.ราชบุรี

 

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

16 ตุลาคม 2560 ปลูกดอกดาวเรืองที่ โรงเรียนยอแซฟ สามพราน

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส คุณพ่อถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์

5 ตุลาคม 2560 ส่งศีลและเยี่ยมเยียนคนพิการที่พระประแดง

จันทร์-ศุกร์ เยี่ยมเยียนชุมชนแออัดพื้นที่คลองเตย

ไม่ระบุวัน เยี่ยมเยียนเด็กๆบ้านหทัยการุณย์

 

(งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อพรชัย บรัศวกุล/ซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร

3-5 ตุลาคม 2560 สัมมนาฝ่ายสังคม สวนผึ้ง ราชบุรี

9-10 ตุลาคม 2560 สมาชิกเข้าค่ายลูกเสือ ป4-ป6

10-12 ตุลาคม 2560 สมาชิกเข้าค่ายลูกเสือ ม1-ม3

9-27 ตุลาคม 2560 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

24 ตุลาคม 2560 ประชุมกลุ่มคณะกรรมการบ้าน

29 ตุลาคม 2560 สมาชิกกลับเข้าบ้านหทัยการุณย์

30 ตุลาคม 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2