โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร ตั้งอยู่ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  มีเนื้อที่รวมประมาณ 8 ไร่ (อยู่ในพื้นที่เดียวกับศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดคอมมูนิต้าฯ  แต่แยกสัดส่วนกันชัดเจน)  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์บริจาค จากมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547

 

(ภาพจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

โดยบาทหลวง ดอน เพียริโน มีดำริที่จะให้จัดตั้งสถานศึกษาในศูนย์  โดยขอความอนุเคราะห์จากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู    ซึ่งมอบหมายให้บาทหลวงวิวัฒน์ แพร่สิริ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) มาตรา 15(3) ในปีการศึกษา 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาทางด้านจิตใจและเป็นโรงเรียนที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน โดยดัดแปลงอาคารพักของเด็กเล็กเป็นโรงเรียน มีอาคารเรียน 1 หลัง ห้องเรียน จำนวน 7 ห้อง และห้องประกอบ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องพักครู  ห้องธุรการ และห้องอาหาร

 

 

ปัจจุบัน(พ.ศ.2558)โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนชาย จำนวน 93 คน นักเรียนหญิง จำนวน 47 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 140 คน  มีคุณครูและผู้ดูแลจำนวน 10คน    มีคุณพ่อสุขุม  กิจสงวน เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ , คุณศิริพร  ศรุติการช่าง เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ   

 

ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรมเข้าไปอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและให้คำปรึกษากับเด็กๆ ทุกอาทิตย์

 

เนื่องจากเด็กที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวยากจน มีปัญหา และต้องการได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยเด็กๆ จะอยู่ประจำที่โรงเรียนและจะกลับบ้านเฉพาะในช่วงปิดเทอม   โรงเรียนจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, อาหาร, อุปกรณ์การเรียน, ของใช้ประจำวัน ฯลฯ

 

หากกลุ่มบุคคลหรือโรงเรียนใดสนใจเข้าไปทำกิจกรรมหรือบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับเด็กๆ  กรุณาติดต่อได้ที่

มูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร

56 ม.5 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร.0-2563-1006 ถึง 7 โทรสาร 0-2563-1009