ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

บ้านยอแซฟ หนองรี

คุณพ่อเอกพงษ์  พงษ์สูงเนิน

ผู้จัดการแผนก

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

 

- เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้

- เพื่อส่งเสริมคุณภาพร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคมของผู้สูงอายุให้อยู่ในภาวะสมดุล

- เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีบทบาทร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาตนเอง กลุ่มและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

- เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้สูงอายุด้านจิตวิญญาณให้ยอมรับวาระสุดท้ายด้วยใจสงบเป็นสุขตามความเชื่อของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะเข้าพักในศูนย์อภิบาลฯ

1. เพศหญิงหรือชายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและตามความเหมาะสม

2. เป็นบุคคลที่ไร้ญาติ ขาดที่พึ่ง หรือครอบครัวประสบปัญหา ความเดือดร้อนและยากไร้

3. ต้องไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง

4. ไม่เป็นผู้พิการและทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

5. สามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้

6. สามารถปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์อภิบาลฯ ได้

7. ต้องมีบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน หรือวัด เป็นผู้เสนอ ซึ่งจะเป็นผู้ให้การรับรองหรือเป็นตัวแทนรับผิดชอบผู้สูงอายุ

สถานที่ติดต่อ 

ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุ มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ(บ้านยอแซฟ หนองรี)  

วัดนักบุญยอแซฟ(หนองรี)  

129 ม.8 ถ.สุวรรณศร ต.ศรีกะอาง

  อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
  โทร. 0-3730-6532