11 พฤษภาคม 2561  คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา พา ดร.เนตรชนก นุ้ยสีรุ้ง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์ชำนาญการด้านเมล็ดพันธุ์ ไปดูความพร้อมและสถานที่ของการอบรมการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร ที่ บ้านอ่าว หมู่ 7 อ.บางเลน จ.นครปฐม

ช่วงบ่ายไปพบคุณพ่อสมพร  เส็งเจริญ เจ้าอาวาสวัดนักบุญอังเดร บางภาษี พร้อมกับคุณมานพ  ผิวเกลี้ยง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่รับผิดชอบของวัดนักบุญอันเดร(เก่า)  ได้นำแผนผังแปลงเกษตรไปนำเสนอและกำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน  โดยทางคุณพ่อสมพรจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนนี้   จะทำการปิดหน้าดินและลงพืชผักสวนครัวเป็นอันดับแรกและจะค่อยๆ ลงไม้ยืนต้นในโอกาสต่อไป

 

 

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย