21 มิถุนายน 2561 แผนกสังคมพัฒนากรุงเทพฯ ร่วมกับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม จัดการฝึกอบรมการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักคุณภาพในระดับชุมชนจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3  ณ ม.7 อ.บางเลน จ.นครปฐม   มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย