1 กรกฎาคม 2561 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนากรุงเทพฯ ไปรับหญ้าแฝกจากสถานีเกษตรกำแพงแสนจำนวน 30 มัดๆ ละ 100 กอ รวม  3,000 กอ เพื่อนำไปปลูกที่สวนเกษตรวัดนักบุญอันเดร บางภาษี

ช่วงบ่ายร่วมประชุมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เรื่องการจัดอบรม การตรวจและอ่านค่าดิน การดูแลดินในการทำเพาะปลูกเรื่องเกษตรอินทรีย์ โดยได้กำหนดวันอบรมคือวันที่ 25 ก.ค.61 ณ พื้นที่บางเลน ม.7 คาดว่าจะมีจำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมอบรม 50 คน

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย