28 กันยายน 2561 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนาฯ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่บ้านอ่าว ม.7 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม พูดคุยกับประธานกลุ่มเกษตรปลอดภัย ผู้ใหญ่บุญเลิศ ลิบวงศ์สุทธิ์ เพื่อติดตามเรื่องความก้าวหน้าการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย

 

ผลการดำเนินงานตั้งแต่สมาชิกกลุ่มผ่านการอบรมเรื่องการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์, การตรวจวัดค่าดิน(หมอดิน), การทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ  ปัจจุบันกลุ่มได้เลือกสวนเกษตรของผู้ใหญ่บุญเลิศเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยมีมติที่จะดำเนินกิจกรรม คือ


1. การปั้นเตาเผาถ่านชีวภาพ

2. การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

3. การทำศูนย์เพาะพันธุ์ไก่ดำ

4. การเลี้ยงใส้เดืิน(ปัจจุบันดำเนินการแล้ว)

5. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ฯลฯ


ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับพื่นที่ทางเข้าสวนเกษตร   เหลืออีกประมาณ 60% จะสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาดูงานได้  โดยภายในสวนเกษตรที่จะสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ ผลผลิตกำลังเริ่มออกเกือบจะสมบูรณ์ทุกชนิดของพืชที่ปลูก  มีการแปรรูปอาหารคือกล้วย  แต่เนื่องจากกลุ่มยังไม่มีงบจึงใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนและสะอาดปลอดภัยมาใช้ชั่วคราว   ผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่ทางกลุ่มแม่บ้านสนใจจะฝึกอบรมคือ การทำน้ำหม่อนเพื่อสุขภาพ  ซึ่งในพื้นที่มีจำนวนมากพอที่จะแปรรูปได้  

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย