13 กันยายน 2560 ทีมงานอบรมฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมในหัวข้อกิจกรรม "สานรักที่บ้าน สู่สังคมสันติสุข" ตามจิตตารมณ์ของพระสมณสาส์น Amoris Laetitia “ ความรักในครอบครัว ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์ ชั้น ม.5-ม.6 จำนวน 204 คน เพื่อขยายความรู้และความเข้าใจเรื่องครอบครัว ไปสู่บทบาทของนักเรียนในสังคม และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสันติสุข

----------------------------------

 

    

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย