13 กันยายน 2560 ทีมงานอบรมฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมในหัวข้อกิจกรรม "สานรักที่บ้าน สู่สังคมสันติสุข" ตามจิตตารมณ์ของพระสมณสาส์น Amoris Laetitia “ ความรักในครอบครัว ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์ ชั้น ม.5-ม.6 จำนวน 204 คน เพื่อขยายความรู้และความเข้าใจเรื่องครอบครัว ไปสู่บทบาทของนักเรียนในสังคม และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสันติสุข

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย