15 กันยายน 2560 ทีมอบรมจากฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ไปจัดอบรมกิจกรรม "โรงเรียนสีเขียว เราบ้านเดียวกัน" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 จำนวน 262 คน โดยเนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามจิตตารมณ์สมณสาส์น Laudato Si' "On Care for Our Common Home" ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงการห่วงใย รู้จักดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า

ขอขอบคุณคุณครูจุไรวรรณ นามไชยศรี ที่มาช่วยอบรมค่ะ

 

----------------------------------

 

    

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย