15 กันยายน 2560 ทีมอบรมจากฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ไปจัดอบรมกิจกรรม "โรงเรียนสีเขียว เราบ้านเดียวกัน" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 จำนวน 262 คน โดยเนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามจิตตารมณ์สมณสาส์น Laudato Si' "On Care for Our Common Home" ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงการห่วงใย รู้จักดูแลสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า

ขอขอบคุณคุณครูจุไรวรรณ นามไชยศรี ที่มาช่วยอบรมค่ะ

 

สื่อวีดีทัศน์

กิจกรรมผ้าป่าต้นไม้

"โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ อ.บางเลน จ.นครปฐม"

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015
 
 อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย