3-5 ตุลาคม 2560 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคุณพ่อ/ซิสเตอร์ผู้จัดการแผนก, เจ้าหน้าที่, อาสาสมัครผู้รับผิดชอบงานแผนกต่างๆ ของฝ่ายสังคมฯ จำนวน 32 ท่าน

การสัมมนาครั้งนี้ บุคลากรของฝ่ายสังคมฯ ได้ศึกษาทำความเข้าใจกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 โดยคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ เป็นวิทยากร 

และแต่ละแผนกได้ร่วมกันวางแผนและเขียนโครงการปี 2018 เพื่อให้สอดคล้องกับความประสงค์ของกฤษฎีกาฯ นี้ ตามแนวทางที่กฤษฎีกาฯ นี้ได้นำเสนอไว้ ด้วยการเป็น “ศิษย์ของพระคริสต์ เจริญชีวิต เพื่อประกาศข่าวดีใหม่”

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์ เป็นประธาน

 

บรรยายหัวข้อ "กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ปี 2015" โดยคุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ

 

แบ่งกลุ่มตามแผนกงานเพื่อทำโครงการปี 2018

 

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์ เป็นประธาน

 

 

นำเสนอโครงการปี 2018 ของแต่ละแผนกงาน(1)

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร เป็นประธาน

 

นำเสนอโครงการปี 2018 ของแต่ละแผนกงาน (2)

 

 

 

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย