1 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก จัดอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแม่พระประจักษ์ฯ บางสะแกครั้งที่ 1  เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในชุมชน ตามจิตตารมณ์ของพระสมณสาสน์ Laudato Si  มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 20 ท่าน

หลังจากแบ่งปันจิตตารมณ์และร่วมกันมองดูปัญหาในชุมชนแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เริ่มวางแผน และเป้าหมายในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจนถึงสิ้นปี 2018

 ----------------------------------

 

    

ขยะพลาสติกแลกตั๋วรถเมล์ฟรี อนาคตของเมืองปลอดขยะในอินโดนีเซีย

  

 

สารตั้งต้น - ขยะนคร

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย