1 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก จัดอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแม่พระประจักษ์ฯ บางสะแกครั้งที่ 1  เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะในชุมชน ตามจิตตารมณ์ของพระสมณสาสน์ Laudato Si  มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 20 ท่าน

หลังจากแบ่งปันจิตตารมณ์และร่วมกันมองดูปัญหาในชุมชนแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เริ่มวางแผน และเป้าหมายในการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะ ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจนถึงสิ้นปี 2018

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย