28 สิงหาคม 2561 ทีมอบรมฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมเด็กนักเรียนในหัวข้อ รักษ์สิ่งแวดล้อม (zero waste) ตามเจตนารมณ์ พระสมณสาส์น Laudato Si ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 155 คนและช่วงบ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 155 คน

เด็กๆ รุ่นที่ผ่านการอบรมมาแล้วนำกล่องนมมาให้ เพื่อนำไปทำหลังคาศูนย์เกษตรนักบุญอันเดร และศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเกษตร ม.7 อ.บางเลน จ.นครปฐม

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย