28 สิงหาคม 2561 ทีมอบรมฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมเด็กนักเรียนในหัวข้อ รักษ์สิ่งแวดล้อม (zero waste) ตามเจตนารมณ์ พระสมณสาส์น Laudato Si ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 155 คนและช่วงบ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 155 คน

เด็กๆ รุ่นที่ผ่านการอบรมมาแล้วนำกล่องนมมาให้ เพื่อนำไปทำหลังคาศูนย์เกษตรนักบุญอันเดร และศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเกษตร ม.7 อ.บางเลน จ.นครปฐม

 ----------------------------------

 

    

ขยะพลาสติกแลกตั๋วรถเมล์ฟรี อนาคตของเมืองปลอดขยะในอินโดนีเซีย

  

 

สารตั้งต้น - ขยะนคร

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย