1 - 3 ตุลาคม 2561 ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการ จัดประชุมสัมมนาผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่และอาสาสม้ัครแผนกงานต่างๆ ในฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณปี 2019/2562 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 28 คน

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย