7 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสูงอายุเขต 4 ร่วมประชุมกัน ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทรโดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้

- รายงานกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัด

- จับฉลากรายชื่อสมาชิกโครงการสวดภาวนาให้แก่กันและกัน 

- รวบรายชื่อและข้อมูลของผู้สูงอายุที่ยากลำบาก เขต 4 ซึ่งมีจำนวน 33 คน

----------------------------------

 

    

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย