7 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสูงอายุเขต 4 ร่วมประชุมกัน ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทรโดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้

- รายงานกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัด

- จับฉลากรายชื่อสมาชิกโครงการสวดภาวนาให้แก่กันและกัน 

- รวบรายชื่อและข้อมูลของผู้สูงอายุที่ยากลำบาก เขต 4 ซึ่งมีจำนวน 33 คน

สื่อวีดีทัศน์

กิจกรรมผ้าป่าต้นไม้

"โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ อ.บางเลน จ.นครปฐม"

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015
 
 อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย