7 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสูงอายุเขต 4 ร่วมประชุมกัน ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทรโดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้

- รายงานกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัด

- จับฉลากรายชื่อสมาชิกโครงการสวดภาวนาให้แก่กันและกัน 

- รวบรายชื่อและข้อมูลของผู้สูงอายุที่ยากลำบาก เขต 4 ซึ่งมีจำนวน 33 คน

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย