วันที่ 26 เมษายน 2561 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดพระคริสตกษัตริย์ จ.นครปฐม  โดยมีเนื้อหาดังนี้

-รายงานความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพงานชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑล ที่จะจัดขึ้น ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน

-แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่างและลูกกตัญญู

-รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ในวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก

-แจ้งรายชื่อตัวแทนผู้สูงอายุของแต่ละวัดเพื่อเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรผู้ทำงานผู้สูงอายุ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านผู้หว่าน

-แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่ เข้ามาอยู่ใหม่/ย้ายถิ่นฐาน หรือ เสียชีวิต

-แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ

-รายงานความเคลื่อนไหวของแต่ละวัด

-รวบรวมเงินจิตอาสาช่วยงานผู้สูงอายุ

-ปรึกษาและติดตามเรื่องการแสวงบุญ ณ อาสนวิหารอัครเทวดา ราฟาแอล

 ----------------------------------

 

    

 รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม

  

 

"ขยะพลาสติก" ภัยร้ายสัตว์ทะเลไทย

 

 

“วาฬนำร่องครีบสั้น” กินขยะ “พลาสติก” ตาย

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย