7 มิถุนายน 2561 คุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดพระกุมารเยซู กม.8 มีการต้อนรับจิตตาธิการผู้สูงอายุเขต 1 คนใหม่ คือคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน  เนื้อหาในการะประชุมมีดังนี้

- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ทำที่ผ่านมา

- รายงานกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัด

- ติดตามทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุตามแต่ละวัดให้เป็นปัจจุบัน

- ติดตามจำนวนผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตามแต่ละวัด

 

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย