28 มิถุนายน 2561 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้


- รายงานความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

- แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุ เข้าใหม่ ย้ายถิ่นฐาน หรือเสียชีวิต เพื่ออัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐาน

- รายงานกิจกรรมความเคลื่อไหวของแต่ละวัด

 ----------------------------------

 

    

ขยะพลาสติกแลกตั๋วรถเมล์ฟรี อนาคตของเมืองปลอดขยะในอินโดนีเซีย

  

 

สารตั้งต้น - ขยะนคร

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย