28 มิถุนายน 2561 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมกับกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้


- รายงานความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

- แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุ เข้าใหม่ ย้ายถิ่นฐาน หรือเสียชีวิต เพื่ออัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐาน

- รายงานกิจกรรมความเคลื่อไหวของแต่ละวัด

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย