11 กันยายน 2561 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนก และคุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน  โดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้

- รายงานการจัดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของแต่ละเขต

- แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ ระดับชาติและกองทุนผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- ประเมินผลการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- ติดตามการดำเนินการประบปรุงทะเบียนผู้สูงอายุ ให้เป็นปัจจุบันประจำปี

- นำเสนอสถานที่สัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุเพื่อความเป็นผู้นำ เนื้อหา และวิทยากรรับเชิญ

- สรุปและจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

- เลือกตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุชุดใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 ----------------------------------

 

    

ขยะพลาสติกแลกตั๋วรถเมล์ฟรี อนาคตของเมืองปลอดขยะในอินโดนีเซีย

  

 

สารตั้งต้น - ขยะนคร

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย