27-29 พฤศจิกายน 2561 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการและคุณเบญจภรณ์  กาญจนพงศ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมสัมมนาคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุระดับชาติและร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2018 หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ 350 ปี พันธกิจรัก รับใช้”  ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ บรรยายหัวข้อ “สูงวัย สูงคุณค่า ด้วยกิจเมตตา” และ “สาระสำคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015” 

 

นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในรอบปี 2018 โดย คุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ

 

28 พฤศจิกายน 2561 นำเสนอผลการดำเนินงาน/โครงการที่ประสบผลสำเร็จในระดับสังฆมณฑล 

 

หัวข้อ “ย้อนรอย 350 ปี มิสซังสยาม ตามรอยเท้าผู้ประกาศข่าวดี" 
และ หัวข้อ “การเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม” โดย อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี 

 

หัวข้อ “มุ่งพันธกิจประกาศข่าวดีใหม่ แห่งความรักงานผู้สูงวัย” โดย คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ

 


แบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯ ระดับสังฆมณฑลและนำเสนอแผนงานฯแบ่งปันกลุ่มใหญ่

 


กิจกรรมราตรีสัมพันธ์

 

29 พ.ย.61 สรุปสาระเนื้อหาของวันที่ผ่านมา โดย คุณวงค์ศักดิ์ อังกูรสุทธิพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ

  • ติดตาม ชมรมผู้สูงอายุ ที่จะเสนอเข้าร่วมประกวดชมรมผู้สูงอายุตัวอย่าง ประจำปี 2019 พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติชมรม ทะเบียนสมาชิก รูปกิจกรรมของชมรม ฯลฯ (จัดทำรูปเล่ม)
  • ติดตามรายชื่อผู้สูงอายุและลูกกตัญญูต่อบุพการี ก่อนภายใน (10 กุมภาพันธ์ 2019) เพื่อคณะอนุกรรมการฯจะเร่งดำเนินการขอใบพรสมเด็จพระสันตะปาปา
  • สรุปการจัดสรรเงิน โครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกปี 2018
  • ชมรมผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑล ชี้แจงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นช่วง 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค. 2018)
  • รับทราบแผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2019/2562

 

 ----------------------------------

 

    

ZeroMoment Refillery ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ นำภาชนะมาใส่สินค้าเอง ลดขยะ - BBC News ไทย

    

 

นาข้าวรักโลก I "อย่าสิ้นหวัง" หนุ่มโรงงานที่ผันตัวเป็นชาวนารักโลก - BBC News ไทย”

 

ประเทศไหน ? ส่งออกขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก มีเรื่องมาคุย 29-7-62

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย