12 มีนาคม 2562 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดยมีหัวข้อในการประชุมดังนี้

- รายงานความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมของแต่ละเขต

- แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ ระดับชาติและกองทุนผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

- ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา

- สรุปรายชื่อผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพพการี เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและใบพรพระสันตะปาปา ในงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ

- ประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาบุคคลากรผู้ทำงานผู้สูงอายุ แต่ละวัด/เขต

- สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป เป็นรายวัดของแต่ละเขต เพื่อสรุปวิธีการมอบเกียรติบัตรที่เหมาะสม

 ----------------------------------

 

    

สาวน้อยนักสิ่งแวดล้อมถามผู้ใหญ่ ทำไมเรื่องโลกร้อนไม่เปลี่ยนแปลงเสียที ? - Workpoint News

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย