12 มีนาคม 2562 คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน โดยมีหัวข้อในการประชุมดังนี้

- รายงานความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมของแต่ละเขต

- แจ้งและติดตามโครงการจิตอาสาหาทุนช่วยงานผู้สูงอายุ ระดับชาติและกองทุนผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

- ติดตามการเตรียมงานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา

- สรุปรายชื่อผู้สูงอายุตัวอย่างและลูกกตัญญูต่อบุพพการี เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและใบพรพระสันตะปาปา ในงานชุมนุมผู้สูงอายุระดับชาติ

- ประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาบุคคลากรผู้ทำงานผู้สูงอายุ แต่ละวัด/เขต

- สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป เป็นรายวัดของแต่ละเขต เพื่อสรุปวิธีการมอบเกียรติบัตรที่เหมาะสม

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

เกรต้า ทุนเบิร์ก นักสิ่งแวดล้อมเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์สะเทือนอารมณ์ต่อหน้าผู้นำนานาประเทศ

 

รู้จักน้องลิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของฉายา เกรตา ธันเบิร์ก เมืองไทย

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย