6 เมษายน 2562 ผู้สูงอายุเขต 1 จัดงานศีลเจิมผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ เพื่อเชิดชูและตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างของผู้ให้ที่เปี่ยมด้วยความรัก การดูแลอบรมทั้งด้านจิตใจ ให้การศึกษา เป็นแบบอย่างของครอบครัว สังคม และต่อพระศาสนจักร  โดยมีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต เป็นประธานในพิธี   มีผู้เข้าร่วมงานเป็นพระสงฆ์ 4 ท่านและสัตบุรุษ 218 ท่าน

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย