20 กรกฎาคม 2562 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา  โดยมีคุณพ่อวิโรจน์ นันทจินดา ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ    หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร  ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุฯ กรุงเทพฯ กล่าวรายงาน, มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแด่ผู้สูงอายุครบ 90 ปี ,มอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ลูกกตัญญูต่อบุพการี  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

ผู้มาร่วมงาน มีดังนี้

1. จากเขตต่างๆ 

เขต 1 106 ท่าน

เขต 2 165 ท่าน

เขต 3 87 ท่าน

เขต 4 147 ท่าน

เขต 5 140 ท่าน

เขต 6 115 ท่าน

รวม 760 ท่าน


2. พระสงฆ์ 10 องค์

3. พยาบาล-เจ้าหน้าที่ 7 ท่าน

4. นักแสดง 12 ท่าน

5. ครู จาก ร.ร.ยอแซฟ 8 ท่าน

6. สื่อมวลชน 5 ท่าน

7. เครื่องเสียง 8 ท่าน

8. พนักงานโรงอาหาร 20 ท่าน


 รวมมีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 830 ท่าน

 

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก FB:Chaiyo Kitkrailard

 ----------------------------------

 

    

ZeroMoment Refillery ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ นำภาชนะมาใส่สินค้าเอง ลดขยะ - BBC News ไทย

    

 

นาข้าวรักโลก I "อย่าสิ้นหวัง" หนุ่มโรงงานที่ผันตัวเป็นชาวนารักโลก - BBC News ไทย”

 

ประเทศไหน ? ส่งออกขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก มีเรื่องมาคุย 29-7-62

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย