23 กันยายน 2560 ตัวแทนสมาชิกบ้านหทัยการุณย์ร่วมงานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯซีเกมส์ 17 ในนามเยาวชนเขต 4 ที่ วัดมารีสมภพบ้านแพน กิจกรรมกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์

สื่อวีดีทัศน์

กิจกรรมอบรมนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

"โรงเรียนสีเขียว  เราบ้านเดียวกัน"

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015
 
 อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย