3. มีนาคม 2562 บ้านหทัยการุณย์ โดยซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร อธิการบ้านฯ ได้จัดงาน "ครอบครัวหทัยการุณย์สัมพันธ์" เพื่อให้ผู้ปกครองของสมาชิกบ้านหทัยการุณย์แต่ละคนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน  และรับฟังระเบียบข้อปฏิบัติในปีการศึกษา2562 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   โดยคุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   

กิจกรรมในงาน มีการแสดงศักยภาพของสมาชิกบ้านฯ, รับประทานอาหารร่วมกันโดยผู้ปกครองได้นำอาหารมาร่วมด้่วย  จากนั้นช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาและเล่นเกมส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์สมานฉันท์ระหว่างผู้ปกครองและสมาชิกบ้านฯ ร่วมกัน

 

 ----------------------------------

 

    

สาวน้อยนักสิ่งแวดล้อมถามผู้ใหญ่ ทำไมเรื่องโลกร้อนไม่เปลี่ยนแปลงเสียที ? - Workpoint News

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย