3. มีนาคม 2562 บ้านหทัยการุณย์ โดยซิสเตอร์สาวิตรี  จินประยูร อธิการบ้านฯ ได้จัดงาน "ครอบครัวหทัยการุณย์สัมพันธ์" เพื่อให้ผู้ปกครองของสมาชิกบ้านหทัยการุณย์แต่ละคนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน  และรับฟังระเบียบข้อปฏิบัติในปีการศึกษา2562 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   โดยคุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   

กิจกรรมในงาน มีการแสดงศักยภาพของสมาชิกบ้านฯ, รับประทานอาหารร่วมกันโดยผู้ปกครองได้นำอาหารมาร่วมด้่วย  จากนั้นช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาและเล่นเกมส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์สมานฉันท์ระหว่างผู้ปกครองและสมาชิกบ้านฯ ร่วมกัน

 

 ----------------------------------

 

    

 โครงการบุญต่อบุญชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน(รายการพระเจ้าสถิตกับเรา)

 

การทำย่ามจากเสื้อยืด โดย สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

  

 

เกรต้า ทุนเบิร์ก นักสิ่งแวดล้อมเยาวชนกล่าวสุนทรพจน์สะเทือนอารมณ์ต่อหน้าผู้นำนานาประเทศ

 

รู้จักน้องลิลลี่ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของฉายา เกรตา ธันเบิร์ก เมืองไทย

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย