5 พฤศจิกายน 2564  คุณนวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ์ เลขาธิการ และคุณอรณิชา  บุระตะ กรรมการและประชาสัมพันธ์ของสมาคมสตรีไทยคาทอลิก เข้าร่วมพิธีมอบโล่คริสตชนต้นแบบครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ณ ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  โดยมุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธี 

โดยสมาคมสตรีไทยคาทอลิกได้รับโล่ในสาขาดังนี้

1. ประเภทองค์กร ช่วยเหลือ/ส่งเสริม/พัฒนางานสังคมสังเคราะห์  โดยคุณนวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ เลขาธิการฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

2. ประเภทบุคคล ช่วยเหลือ/ส่งเสริม/พัฒนางานสังคมสังเคราะห์  ได้แก่

    2.1 คุณนวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ 

    2.2 ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ อุปนายกสมาคมฯ (รับแทนโดย นางสาวอรณิชา บุระตะ กรรมการและประชาสัมพันธ์)

การจัดมอบโล่คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 4/2021 เป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่นำคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" มาใช้ในการทำงานดำเนินชีวิตจนเกิดผลที่เป็นประจักษ์พยานในด้านการประกาศ เผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางศาสนา เน้นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่เรียงร้องสิ่งใดด้วยใจจิตอาสาและช่วยเหลือพัฒนาสังคมและประเทศไทย ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคริสตชนไทย ในการเป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบในการทำดีอย่างหลากหลายและทวีมากยิ่งขึ้นให้กับเยาวชน สังคมไทย โดยผ่านกระบวนการค้นหาและยกย่องจาก 5 องค์การคริสต์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์

 

 

 

 

 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในหลายพื้นที่การทำงานของฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ  ทำให้บางกิจกรรมที่วางแผนไว้อาจต้องยกเลิก  หรือบางกิจกรรมอาจต้องชะลอออกไปก่อน 

 

 

 

 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

 - จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

- ช่วยแผนกผู้ยากไร้ฯ จัดสิงของบริจาคเพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนคลองเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งดเยี่ยมผู้ต้องขังทุกเรือนจำเนื่องจ่ากสถานการณ์โควิด-19

 แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คำสอนด้านสังคมฯ
  2. come and see
  3. สบายๆ สไตล์ดิว ดาวสว่าง
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

 คำสอนด้านสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน ตอนที่ 13

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 สบายๆ สไตล์ดิว  ดาวสว่าง ตอนที่ 25

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 8

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev