24 สิงหาคม 2561  สมาคมสตรีไทยคาทอลิก โดยนายกฯ, อุปนายก และเหรัญญิก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนของเครือข่ายเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน  กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยท่านผู้อำนวยการสถานพินิจฯ นายศักดิ์ชัย ค้ำชู 

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย