10 เมษายน 2562 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าทำกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านแรกรับ บ้านปรานี มีคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมทำกิจกรรม 5 ท่าน    ครั้งนี้ได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์ หัวข้อ “มารยาทไทย และความเป็นกุลสตรีไทย”  สอนการละเล่นโดดหนังยาง , หมากเก็บและเต้นบาสโลฟ

 ----------------------------------

 

    

จานใบบัว รักษาสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย