10 กรกฎาคม 2562 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกทำกิจกรรม ณ บ้านแรกรับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี   มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 19 คน ทำกิจกรรมในหัวข้อ “การสร้างทัศนคติที่ดีในชีวิต" ดังนี้

  • กิจกรรมเริ่ม “ค้นหาตัวเอง กระจกส่องตัวเรา” โดย คุณวราภรณ์ สุรังษี
  • กิจกรรมวิเคราะห์หาความดี ความสามารถที่แต่ละคนมี และนำไปส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือคนอื่นได้ เป็นการสร้างความตระหนักรู้ว่าตราบใดที่เรามีลมหายใจ ความดีงามในชีวิตของเราก็ยังคงดำรงอยู่ โดยซิสเตอร์อัจฉราพรรณ อุ่นหล้า
  • กิจกรรมส่งเสริม ไม้แขวนเสื้อพันผ้า โดยคุณมณีรัตน์ กิจสงวน

 ----------------------------------

 

    

ZeroMoment Refillery ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ นำภาชนะมาใส่สินค้าเอง ลดขยะ - BBC News ไทย

    

 

นาข้าวรักโลก I "อย่าสิ้นหวัง" หนุ่มโรงงานที่ผันตัวเป็นชาวนารักโลก - BBC News ไทย”

 

ประเทศไหน ? ส่งออกขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก มีเรื่องมาคุย 29-7-62

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย