1 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี แผนกสตรีคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสตรี– รักษ์สิ่งสร้าง รักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่อง “การอบรมปลูกผักอินทรีย์ วิถีพอเพียง” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปลูกผักอินทรีย์ และการใช้ชีวิตพึ่งตนเองในพื้นที่จำกัดในเขตเมืองหลวง ณ สวนผักบ้านคุณตา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 28 คน

 ----------------------------------

 

    

ZeroMoment Refillery ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ นำภาชนะมาใส่สินค้าเอง ลดขยะ - BBC News ไทย

    

 

นาข้าวรักโลก I "อย่าสิ้นหวัง" หนุ่มโรงงานที่ผันตัวเป็นชาวนารักโลก - BBC News ไทย”

 

ประเทศไหน ? ส่งออกขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก มีเรื่องมาคุย 29-7-62

  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย