24 มิถุนายน 2561 แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานวันภาวนาเพื่อลูกเรือ(Sea Sunday)  ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนกรกฎาคมของทุกปี   โดยสมณสภาเพื่ออภิบาลผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้เดินทางของสันตะสำนักได้ประกาศให้เป็น“วันอาทิตย์เพื่อผู้เดินทางทะเล”  เชิญชวนให้เราร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันอธิษฐานภาวนาเพื่อทุกประเทศจะให้ความสำคัญกับคนประจำเรือขนส่งสินค้า คนงานประมง และผู้เดินทางทะเล โดยร่วมมือกันปกป้อง ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตศักดิ์ศรีและสิทธิของพวกเขา ในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันแต่งตั้งพระสังฆราช  จึงเลื่อนมาเป็นวันที่ 24 มิถุนายนแทน

 ----------------------------------

 

    

 วันไหว้ครูของศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

  

 

เกษตรไทยไอดอล : ผักอินทรีย์ส่งออก

 

 

ที่นี่บ้านเรา : ฟาร์มฝันเมื่อฉันกลับบ้าน

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย