24 มิถุนายน 2561 แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานวันภาวนาเพื่อลูกเรือ(Sea Sunday)  ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนกรกฎาคมของทุกปี   โดยสมณสภาเพื่ออภิบาลผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้เดินทางของสันตะสำนักได้ประกาศให้เป็น“วันอาทิตย์เพื่อผู้เดินทางทะเล”  เชิญชวนให้เราร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันอธิษฐานภาวนาเพื่อทุกประเทศจะให้ความสำคัญกับคนประจำเรือขนส่งสินค้า คนงานประมง และผู้เดินทางทะเล โดยร่วมมือกันปกป้อง ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตศักดิ์ศรีและสิทธิของพวกเขา ในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันแต่งตั้งพระสังฆราช  จึงเลื่อนมาเป็นวันที่ 24 มิถุนายนแทน

 ----------------------------------

 

    

20 EASY RECYCLED PROJECTS FOR KIDS

   

กิ๊บเก๋! แซนด์วิชรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม | 24-01-62 | ตะลอนข่าว

 

เพื่อนคู่คิด ตอน ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพารา เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย