27 มิถุนายน 2561 คุณมานพ ผิวเกลี้ยง ร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ , เจ้าหน้าที่แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และหน่วยงาน Mission to Seaferers Thailand เข้าเยี่ยมเรือเนื่่องในโอกาส Day of the Seafarers เป็นการขอบคุณที่พวกเขาได้เสียสละเวลาส่วนตัวทำงานหนัก เพื่อสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราและมอบของที่ระลึกในโอกาสนี้ แก่ลูกเรือจำนวน 42 คน

  

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย