26 มิถุนายน 2018 แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการประชุมเรื่องงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในเมือง โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจาก 11 หน่วยงาน/องค์กร  จำนวน 20 ท่าน  ณ ห้องประชุมฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ  มีการแบ่งปันเรื่องงานของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร และปรึกษาหารือเพื่อหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย