26 มิถุนายน 2018 แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการประชุมเรื่องงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในเมือง โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจาก 11 หน่วยงาน/องค์กร  จำนวน 20 ท่าน  ณ ห้องประชุมฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ  มีการแบ่งปันเรื่องงานของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร และปรึกษาหารือเพื่อหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน

 ----------------------------------

 

    

ขยะพลาสติกแลกตั๋วรถเมล์ฟรี อนาคตของเมืองปลอดขยะในอินโดนีเซีย

  

 

สารตั้งต้น - ขยะนคร

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย