24 กันยายน 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มาตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานชาวต่างด้าว ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น  โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย   มีผู้มารับบริการตรวจรักษาจำนวน 146 คน

 

----------------------------------

 

    

โครงการบุญต่อบุญ : ชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย