24 กันยายน 2560 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มาตรวจสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานชาวต่างด้าว ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น  โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย   มีผู้มารับบริการตรวจรักษาจำนวน 146 คน

 

สื่อวีดีทัศน์

กิจกรรมอบรมนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

"โรงเรียนสีเขียว  เราบ้านเดียวกัน"

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015
 
 อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย