6 มิถุนายน 2561 นางสาวขนิษฐา  ปานรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการแรงงานต่างด้าว และทีมงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนศูนย์คาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นทั้ง 3 ศูนย์(อันนา, ยออากิมและมาริสต์) เรื่องสุขอนามัยการป้องกันตนเองจากโรคต่างๆ สิทธิ หน้าที่ หลักประกันสุขภาพและประกันสังคมและความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง โรคติดต่อโรคเรื้อน ทุกวันพุธตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม

 ----------------------------------

 

    

 มองโลกมองเรา050961 ถังขยะไฮเทค แปลงขยะเป็นปุ๋ย 24 ชม

  

 

"เตาเผากำจัดขยะนำพาได้ถ่านไบโอชา" โดย อ.กมล พรหมมาก

 

 

สารคดีสั้น ประชาคมอาเซียน ตอน การลดปริมาณขยะทะเล

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย