7-8 กุมภาพันธ์ 2562 คุณบุญลือ  ราชกิจ และคุณอาทิตย์  เรืองวิเศษทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครส้ังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมการอบรมการให้คำปรึกษาเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขัง  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพและย้ายถิ่น ฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย(คาริตัสไทยแลนด์) ณ บ้านคริสติน่า จ.นนทบุรี

 ----------------------------------

 

    

วัสดุก่อสร้างจากขยะทะเล รู้ค่าพลังงาน 28 มี.ค. 62

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง


แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 --------------------------------------------------------

 

กฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015

 

--------------------------------

 

อ่านพระสมณสาสน์ Laudato' Si ไตร่ตรองชีวิต ย้อนมองสังคมไทย