สื่อวีดีทัศน์

"อู่ซ่อมคน"

ภาพความก้าวหน้าโครงการ SMART YOUNG FARMERS

ของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

  • อาจารย์สุธรรม  จันทร์อ่อน เกษตรกรต้นแบบใน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ดัดแปลงพื้นที่ปลูกผัก 9 ชนิด และปลูกพืชสมุนไพรร่วมด้วย เพื่อป้องกันโรคและแมลง แทนการใช้สารเคมี และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (เกษตรอินทรีย์) บ้านปลักไม้ลาย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม