แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

 

คุณพ่อสราวุธ  อมรดิษฐ์

ผู้จัดการแผนก

ขอบข่ายงาน


1)  งานบ้านหทัยการุณย์  ดำเนินการต่างๆ ซึ่งได้แก่

- ให้ที่พักอาศัยแก่เด็กด้อยโอกาส/ยากจน
- ดูแลการดำรงชีวิตประจำวันของเด็ก
- ให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถของเด็ก
- ฝึกอบรมทางด้านสังคม คุณธรรม จริยธรรมและจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ ให้แก่เด็ก


2) งานของสมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล  ดำเนินการต่างๆ ซึ่งได้แก่

- ประสานการทำงานกับบุคลากรระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้
- เสริมความร่วมมือในการทำงานช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้ยากไร้ของกลุ่มวินเซนเดอปอลตามวัดให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


3) งานสงเคราะห์ด้านอื่นๆ   เช่น

- งานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของสังคม
- งานเพื่อผู้พิการ
- งานด้านสังคมของกลุ่ม ชมรม มูลนิธิต่างๆ ในเครือข่ายของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่จะเข้ามาอยู่ในสังกัด

 

พันธกิจ


1. ออกไปเยี่ยมบ้านสงเคราะห์ที่อยู่ในฝ่ายฯ  บ้านหทัยการุณย์  และศูนย์คอมมูนิต้า  ลำไทร
2. จัดกิจกรรมให้กับเด็กที่อยู่ในบ้านโดยการประสานงานกับผู้รับผิดชอบบ้าน
3. จัดอบรมเด็กที่อยู่ในบ้านสงเคราะห์เทอมละครั้ง
4. ไปเยี่ยมบ้านของเด็กที่อยู่ไม่ไกลนัก  เพื่อเราจะได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก
5. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการของบ้านสงเคราะห์